نرم افزار ردیابی برای امنیت خودرو

every 20 seconds

موقعیت دستگاه جی پی اس هر 20 ثانیه یکبار بر روی نقشه بروز میشود


ECO-440 قیمت سالانهتومان317,000
سفارش دهید
سامانه ردیابی

موقعیت دستگاه جی پی اس هر 10 ثانیه یکبار بر روی نقشه بروز میشود


ECO-880 قیمت سالانهتومان479,000
سفارش دهید
نرم افزار ردیابی

موقعیت دستگاه جی پی اس هر 5 ثانیه یکبار بر روی نقشه بروز میشود


PRO-1200 قیمت سالانهتومان709,200
سفارش دهید
سامانه مدیریت ناوگان

موقعیت دستگاه جی پی اس هر 5 ثانیه و هر 10 درجه بر روی نقشه بروز میشود


Pro-1200+ قیمت سالانهتومان856,000
سفارش دهید
همراه با هر پلن میباشد
  • بازبینی گذشته حرکت خودرو
  • نرم افزار نسخه موبایل
  • ساخت اکانت های زیر مجموعه
  • هشدار ورود خروج به مناطق تایین شده
  • ارسال هشدارها به آدرس ایمیل
  • نگهداری اطلاعات تا 6 ماه